Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

Świerzb.24.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Agnieszka Porębska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Sprzątająco – Remontowa AGA z siedzibą Gliniak45, 05-300 Mińsk Mazowiecki wpisaną do CEIDIG.
 
II. DEFINICJE
Terminy użyte w regulaminie oznaczają
1. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych
2. zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej www.swierzb24.pl
3. Klient  – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
4. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
6. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
7. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu
8. Specyfikacja - specyfikacja wymagań technicznych dla elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych określonych przez Serwis internetowy.
9. Szczegóły zamówienia - informacje na temat Zamówionego Produktu, w szczególności informacje dotyczące technologii druku oraz specyfikacji druku.
10. Produkt  – dzieło będące rzeczą ruchomą wykonywane przez Serwis zgodnie z Projektem przesłanym przez Klienta albo usługa, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
        a. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
        b. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
        c. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 
III. POSTANOWIENIA OGÓLNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU


1.Korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox62.0.3

2.Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies".
3. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów). Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.

IV. REJESTRACJA W SKLEPIE
1. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji.
2. Zawarcie Umowy na zakup danego towaru bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
        a. prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych,akceptacji Regulaminu.
3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wszystkich czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).
4. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia podanych przez Użytkownika danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Użytkownika, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.

V. ZAWARCIE UMOWY W SKLEPIE
1. Użytkownik, przeglądając strony Sklepu, w szczególności prezentujące towary, sposoby dostawy i koszty wysyłki, ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną oraz kosztem wysyłki oraz kosztami dodatkowymi. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania na powyższych stronach jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Użytkownikowi zapoznanie się z jego ofertą.
2. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrane przez siebie towary, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.
3. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych służących do określenia:
        a. adresu dostawy,
        b. sposobu dostawy,
        c. sposobu dokonania płatności za towar.
4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.
5. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa na dany towar zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
7. Podsumowanie Zamówienia zawiera informacje na temat złożonego przez Klienta Zamówienia tj. cenę wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy i płatności
oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują, a także wybrany sposób dostawy i płatności
8. Zamówienie wpisać, złożone na podstawie powyższej procedury, wiąże Klienta jeżeli Serwis potwierdzi jego otrzymanie.
9. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Serwisie podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
10. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen
w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
11. Zamówienia można składać:
        a. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Serwis www.swierzb24.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
        b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:biuro@swierzb24.pl
12.Serwis realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Serwisu tj. od 9:00 do 17:00 Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 14:00,
w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
13.Zawarcie Umowy Sprzedaży.
        a. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
        b. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta
jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
            i. oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
            ii. pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
            iii. niniejszy Regulamin.
        c. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 12 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
    14. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT).
 
VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI
    1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
    2. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy
Numer23195000012006799477910001
 (Idea Centrala ) Firma Sprzątająco – Remontowa AGA Agnieszka Porębska , Gliniak 45, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 8221316680. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"
    3. W przypadku płatności on-line, przelew jest realizowany za pośrednictwem systemu PayU, zgodnie z  regulaminem tego operatora płatności.
    4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. W przypadku braku wpłaty w skazanym terminie zamówienie zostanie anulowane.
 
VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
    1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od sposobu dostawy.
    2. Zakupione w Serwisie Produkty są wysyłane po wybraniu sposobu zamieszczonego w sklepie internetowym
    3. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
        a. Czas kompletowania Produktu wynosi do 2 dni roboczych.
        b. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym.
(dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
    4. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę w terminie określonym w ofercie.
    5. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
    6. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
    7. W wypadku, gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
    1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące działania Sprzedawcy oraz korzystania ze Sklepu.
    2. Reklamację można składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie na stronie „Kontakt” lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w górnej części Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
        a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
        b. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
        c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
        d. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
    3. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej, bądź za pomocą poczty tradycyjnej.
    4. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
    5. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp., której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację, powołując się na zakres udzielonej gwarancji.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, GWARANCJA
    1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
    2. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej. Nabywca może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnionego m.in. na stronie „Reklamacje i zwroty”. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Nabywcy na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania.
    3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
    4. W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.
    5. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

XI. PRZERWY TECHNICZNE
    1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu spowodowany siłą wyższą.
    2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
    1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu w odniesieniu do Sklepu, w którym  dochodzi do zawierania Umowy sprzedaży lub Umowy
    2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
    3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza akceptację zamieszczania w Państwa przeglądarce plików cookies.

Zamknij